Πρόγραμμα Sperchios

Διήμερη εκδρομή σε Οίτη – Δέλτα Σπερχειού (24-26 Μαρτίου 2017)

Περισσότερα
Σχετικά με το έργο

Τίτλος: «Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού»

Το πρόγραμμα SPERCHIOS στοχεύει στην έρευνα και στον σχεδιασμό στρατηγικών για την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τόσο των εσωτερικών υδάτων, όσο και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού. Η περιοχή μελέτης έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική και υδρολογική σημασία, περιλαμβάνει σημαντικά οικοσυστήματα με μεγάλη βιοποικιλότητα και το παράκτιο τμήμα ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (85 %) και από Εθνική Συμμετοχή (15 %) και έχει διάρκεια 17 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Εταίροι

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδης / Δρ. Ελένη Γ. Παπάζογλου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (ΓΠΑ)
Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Τ.Κ. 118  55
mpsomiadis@aua.gr / elpapazo@aua.gr
Τ: +302105294156 / +302105294315
Φ: +302105294161

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Επ. Καθηγητής Παναγιώτης Τρίγκας

14 + 10 =