Μελέτη Ιζημάτων & Υδάτων

Ο Σπερχειός ποταμός και το Δέλτα του δέχονται σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια εξαιτίας ποικίλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος SPERCHIOS θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση της κατανομής των ιζημάτων σε παράκτια και αβαθή ύδατα, η οποία θα δείξει τη γεωμορφολογική εξέλιξη και προοπτική της παράκτιας ζώνης. Επίσης θα διερευνηθεί η ποιότητα των ιζημάτων και των υδάτων λαμβάνοντας δείγματα τόσο κατά μήκος της κοίτης που ποταμού, όσο και στο εσωτερικό του Δέλτα. Τα δείγματα θα αναλυθούν για να προσδιοριστούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και τα επίπεδα ρύπανσής τους. Τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν στατιστικά και θα εξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της λεκάνης απορροής και του Δέλτα του Σπερχειού. Τα αποτελέσματα από τα ιζήματα και τα νερά θα εμπλουτίσουν τη βάση γεωχωρικών δεδομένων και τη γεωπύλη του προγράμματος και θα είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και από την επιστημονική κοινότητα.

 

 

Χαρτογράφηση περιοχής-Διαχρονικές μεταβολές

Καταγραφή διαχρονικών μεταβολών με χρήση δορυφορικών δεδομένων- αεροφωτογραφιών της χρήσης/κάλυψης γης, των μεταβολών της ακτογραμμής και του αναγλύφου, ενώια γίνει και καταγραφή-αποτύπωση όλων των ανθρωπογενών πιέσων, περιβαλλοντικών προβλημάτων και κάθε άλλου σχετιζόμενου παράγοντα.

Επικαιροποίηση & εμπλουτισμός της γεωχωρικής βασης δεδομένων που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τα αποτελέσματα καταγραφών των ΠΕ2 & ΠΕ3, δηλαδή τη δημιουργία χαρτών σημείων δειγματοληψίας, επιτόπιων ελέγχων και συλλογής εδαφικών σημείων ελέγχου των δορυφορικών εικόνων, χάρτες τύπων οικοτόπων, πανίδας και ορνιθοπανίδας, χάρτες ιζηματολογικής κατανομής, ισοπεριεκτικών καμπυλών συγκεντρώσεων ιχνοστοιχείων, βαρέων μετάλλων κλπ. Δημιουργία geoportal για την διάχυση των δεδομενων. Πραγματοποίηση ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων συνδυαστικά για την περιοχή μελέτης. Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων. Προτάσεις, μέτρα αποκατάστασης και προστασίας).

 

 

Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικών Πλευρών των Φυσικών Καταστροφών

Οι κοινωνικο-οικονομικές πλευρές των φυσικών καταστροφών με έμφαση στις επιδράσεις των πλημμυρών στις αγροτικές περιοχές θα ερευνηθούν. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προσεγγίσεων καθοδηγούμενων από την προσφορά (supplydriven) και συγκεκριμένα μέσω της μεθόδου Benefit Transfer (BT). Η εισαγωγή της μεθόδου Benefit Transfer (BT) για την εκτίμηση τιμών άμεσης χρήσης σε διαφορετικούς οικοσυστημάτων και μορφολογιών είναι μία προσφιλής οικονομική μέθοδος που απαιτεί σχετικά περιορισμένο χρόνο και προσπάθεια. Η BT εφαρμόζει εκτιμήσεις οικονομικών τιμών/αξιών από μία τοποθεσία σε παρόμοια θέση μίας άλλης τοποθεσίας. Αν και η ανάληψη θα μπορούσε να είναι ξεκάθαρη, εντούτοις, το κύριο πρόβλημα των προσεγγίσεων της BT είναι η έλλειψη σωστής ανταπόκρισης μεταξύ των τοποθεσιών οι οποίες καταλήγουν σε αποπροσανατολιστική ανάλυση αποτίμησης. Προς τούτο, η τρέχουσα μελέτη θα προσπαθήσει αντ’ αυτού να εισάγει την προσέγγιση «benefit function transfer» προσέγγιση. Θα γίνει μία ταυτοποίηση των απαιτούμενων εξισώσεων και των σχετικών επεξηγηματικών μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στην αρχική τοποθεσία σε μία προσπάθεια να μεταφερθούν προσεκτικά οι σχετικές τιμές στις θέσεις μελέτης μας μετά από κατάλληλες μεθοδολογικές προσαρμογές. Καταγραφή διαχρονικών μεταβολών με χρηση δορυφορικών δεδομένων & αεροφωτογραφιών – Επικαιροποιησηση & εμπλουτισμός γεωχωρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τα αποτελέσματα καταγραφών των ΠΕ2 & ΠΕ3-Δημιουργία Geoportal για την διάχυση των δεδομένων. Πραγματοποίηση ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων συνδυαστικά για την περιοχή μελέτης. Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων. Προτάσεις, μέτρα αποκατάστασης και προστασίας.

 

Μελέτη Χλωρίδας

Αναγνώριση στο πεδίο και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής του δέλτα του ποταμού Σπερχειού. Προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και προσδιορισμός των σημαντικότερων πιέσεων που δέχεται ο κάθε τύπος οικοτόπου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τύπο οικοτόπου 3170 (Μεσογειακά εποχιακά τέλματα) που είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43. Προτάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων. Χλωριδική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής του δέλτα του ποταμού Σπερχειού και συμπλήρωση του χλωριδικού καταλόγου. Προσδιορισμός των σπάνιων, κινδυνευόντων και ενδημικών ειδών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των φυτικών ειδών που προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Προσδιορισμός του μεγέθους και της κατάστασης διατήρησης των ειδών της παραπάνω παραγράφου. Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσής τους. Διαχειριστικές προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των σπάνιων, κινδυνευόντων και ενδημικών φυτικών ειδών. Πραγματοποίηση ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων για την χλωρίδα. Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων. Προτάσεις, μέτρα προστασίας Χλωρίδας.

 

Μελέτη Χερσαίας Πανίδας

Καταγραφή και προσδιορισμός των σπάνιων, απειλούμενων, προστατευόμενων και άλλων ειδικής σημασίας ειδών πανίδας. Προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης των ειδών πανίδας. Διερεύνηση των πιέσεων και των απειλών που δέχονται τα είδη της πανίδας. Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων για την πανίδα της περιοχής του έργου. Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών πανίδας. Διαχειριστικές προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των σπάνιων απειλούμενων, προστατευόμενων και άλλων ειδικής σημασίας ειδών πανίδας.


Μελέτη Ορνιθοπανίδας

Διερεύνηση-Καταγραφή Ορνιθοπανίδας -Διερεύνηση πιέσεων (ανθρωπογενούς & φυσικού περιβάλλοντος)-Επισημάνσεις, Προτάσεις. Πραγματοποίηση ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και εξαγωγής συμπερασμάτων για την ορνιθοπανίδα. Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων. Προτάσεις, μέτρα προστασίας Ορνιθοπανίδας.