ΝΙΒΙΟ

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο για την Βιο-Οικονομική έρευνα (NIBIO) περιλαμβάνει τρία (5) Ερευνητικά Τμήματα, Χαρτογράφησης και Στατιστικής, Περιβάλλοντος και Κλίματος, Δασολογίας και Δασικών Πόρων, Φυτικής Υγείας και Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Αποτελείται από επτακόσια είκοσι πέντε (725) άτομα προσωπικό και 18 ερευνητικούς σταθμούς σε όλη την Νορβηγία. Η Κεντρική Διοίκηση Nibio βρίσκεται στην περιοχή Aas, τριάντα (30) χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Όσλο.

H NIBIO είναι το μεγαλύτερο Νορβηγικό ερευνητικό ινστιτούτο και το μεγαλύτερο εθνικό κέντρο για την ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα βιο-οικονομίας. Ο στόχος του Ινστιτούτου είναι να συμβάλει στην ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την καινοτομία και τη δημιουργία αξίας μέσω της έρευνας και της παραγωγής γνώσης εντός των τροφίμων, της δασοκομίας και άλλες βιομηχανίες βιολογικής προέλευσης.