Ιζηματα

Ο Σπερχειός ποταμός και το Δέλτα του δέχονται σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια εξαιτίας ποικίλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος SPERCHIOS θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση της κατανομής των ιζημάτων σε παράκτια και αβαθή ύδατα, η οποία θα δείξει τη γεωμορφολογική εξέλιξη και προοπτική της παράκτιας ζώνης. Επίσης θα διερευνηθεί η ποιότητα των ιζημάτων και των υδάτων λαμβάνοντας δείγματα τόσο κατά μήκος της κοίτης που ποταμού, όσο και στο εσωτερικό του Δέλτα. Τα δείγματα θα αναλυθούν για να προσδιοριστούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και τα επίπεδα ρύπανσής τους. Τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν στατιστικά και θα εξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα συμβάλουν στην αειφορική διαχείριση της λεκάνης απορροής και του Δέλτα του Σπερχειού. Τα αποτελέσματα από τα ιζήματα και τα νερά θα εμπλουτίσουν τη βάση γεωχωρικών δεδομένων και τη γεωπύλη του προγράμματος και θα είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και από την επιστημονική κοινότητα.